Bouppteckning

När någon går bort ska en bouppteckningsförrättning hållas inom tre månader från dödsfallet, till den ska alla dödsbodelägare och efterarvingar kallas. Det är därför viktigt att t.ex. veta om den avlidne upprättat ett testamente där det kan framgå testamentstagare som under vissa förutsättningar också är dödsbodelägare. När bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket fungerar den som en legitimationshandling för dödsboet som visar vem som har rätt att företräda dödsboet.


Hur går en bouppteckning till?

Under bouppteckningsförrättningen går man bland annat igenom alla den avlidnes tillgångar och skulder samt eventuell efterlevande makas tillgångar och skulder som också ska antecknas i bouppteckningen. All information som gås igenom under bouppteckningsförrättningen antecknas sedan i en bouppteckning. Bouppteckningen undertecknas av bouppgivaren, den person som känner boet bäst, därefter det skickas den in till Skatteverket för registrering.


När bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket fungerar den som en legitimationshandling för dödsboet som visar vem som har rätt att företräda dödsboet. Utan en godkänd och registrerad bouppteckning hos Skatteverket kan dödsbodelägarna till exempel inte sälja en bostadsrätt eller fastighet som ägs av dödsboet. De kan inte heller avsluta bankkonton som står i den avlidnes namn eller sälja eventuella fonder och aktier utan en godkänd och registrerad bouppteckning. Saknas information i bouppteckningen kan man behöva upprätta en tilläggsbouppteckning.


Det är viktigt att känna till att en bouppteckning inte får göras på egen hand av enbart dödsbodelägarna, utan kräver två utomstående förrättningsmän med juridiskt ansvar. Eftersom det är viktigt att bouppteckningen görs korrekt är det klokt att anlita experter inom området.


Tilläggsbouppteckning

En tilläggsbouppteckning är en komplettering av den först gjorda bouppteckningen. Blir en ny tillgång eller skuld känd efter det att bouppteckningsförrättningen genomförts eller upptäcks annan felaktighet i bouppteckningen, skall tilläggsbouppteckning innehållande tillägg eller rättelse upprättas inom en månad.


Vilka är dödsbodelägare?

Dödsbodelägare kan vara den avlidnes efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare.


Vilka är arvingar?

Arvingar är de personer som är dödsbodelägare på grund av släktskap med den avlidne, s.k. legala arvingar. Det finns tre arvsklasser där den första arvsklassen ärver i första hand. Finns det ingen levande person (eller ofött barn) i första arvsklassen ärver andra arvsklassen. Finns det ingen levande person i andra arvsklassen ärver den tredje arvsklassen. Finns det inte heller någon levande person i tredje arvsklassen så är Allmänna arvsfonden legal arvinge. Det finns således alltid en legal arvinge.


Den första arvsklassen utgörs av arvlåtarens barn. Om ett av barnen inte längre är i livet ärver istället detta barns barn.


Andra arvsklassen, som endast aktualiseras om det inte finns någon arvinge i första arvsklassen, består av den avlidnes föräldrar. Den avlidnes syskon ärver i sin förälders ställe för det fall att någon av den avlidnes föräldrar gått bort. Om exempelvis arvlåtarens mor lever medan fadern är avliden går halva arvet till modern medan arvlåtarens syskon delar på faderns del. Är ett syskon avlidet ärver syskonbarn i dennes ställe.


Den tredje arvsklassen aktualiseras endast om det inte finns någon arvinge i första eller andra arvsklassen, och består av den avlidnes far- och morföräldrar. Fastrar, farbröder, mostrar och morbröder ärver i sina föräldrars ställe för det fall att någon av dem är bortgången. Kusiner ärver däremot inte.


Vad är en universell testamentstagare?

En universell testamentstagare är någon som genom testamente tilldelas hela eller en viss kvotdel av kvarlåtenskapen efter den avlidne. En universell testamentstagare är dödsbodelägare. Tilldelas man via ett testamente en specifik sak eller ett preciserat belopp efter den avlidne är man legatarie. Då är man inte en dödsbodelägare.

Vi hjälper dig gärna med bouppteckningsförrättning och bouppteckning. Hör gärna av dig till oss för att boka en tid.