Bodelning

Bodelning kan göras av flera anledningar, på grund av skilsmässa, när ett samboförhållande upphör, när man fortfarande är gift eller när någon, antingen sambo eller maka, dör. Det är olika regler som gäller avseende hur bodelningen ska gå till beroende på ifall ni är gifta eller sambos. Gifta följer äktenskapsbalkens regler om bodelning medan sambos följer sambolagens regler om bodelning.


Hur går en bodelning till om vi är gifta?

Om bodelningen ska göras med anledning av en skilsmässa eller vid dödsfall där paret varit gifta är utgångspunkten vilka egendomar ni hade den dag som tingsrätten tog emot er ansökan om äktenskapsskillnad respektive dagen då ena maken avled.

Som gift innebär en bodelning att era tillgångar delas lika er emellan efter avdrag av skulder. Om någon av makarna innehar egendom med villkoret att det är dennes enskilda egendom ingår inte den tillgången i bodelningen.


Hur går en bodelning till om vi är sambos?

Om bodelningen ska göras med anledning av att två sambos separerar är utgångspunkten vilken samboegendom ni hade den dag som samboförhållandet upphörde.

Som sambo gör man en bodelning om någon av de sammanboende begär det. Då delar de sammanboende på bostad som är införskaffad för gemensamt bruk samt bohag som är införskaffat för gemensamt bruk. All övrig egendom behåller den sambo som införskaffat egendomen. Vill man som sambo inte att det ska vara möjligt att göra en bodelning för det fall att relationen tar slut kan man ingå ett samboavtal som båda parterna undertecknar. Detta kan vara mycket viktigt för det fall att endast en av parterna äger sambobostaden eller att man äger olika mycket av den.


Det kan underlätta att ta hjälp

Det är alltid svårt när ett förhållande tagit slut men det är viktigt att båda parterna känner att bodelningen gått rätt till för att det inte bara ska kännas bra idag, utan det ska kännas bra om fem år också. Det kan kännas enklare att ordna med en bodelning om man tar hjälp av en utomstående som vet vilka lagar och regler som gäller.


Hör gärna av dig till oss för att boka en tid.